Per accedir, usar un dels comptes seqüents.
Pots editar el que vulguis, canviar el que vulguis, només les pàgines de referència són protegides.
Hi ha un Historial de tot, per tant, tot es pot recuperar.

Com editar? Youtube és el teu amic. Indaga.


:
usuaris.gif

Aquests usuaris s'han creat de manera automàtica a partir d'un full excel, amb una aplicació que té el wiki anomenada "Bulk users creator".